Geen producten (0)

iDEAL

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemene verkoops voorwaarden

 • 1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door De Zoete Inval.
 • 1.2. Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Zoete Inval en de klant. Onder geen beding zullen de algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Zoete inval en de klant. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief eventuele verzendkosten.
 • 1.3. De Zoete Inval is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 1.4. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Zoete Inval zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en Offertes

 • 2.1. De Zoete Inval is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 10 werkdagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld. 
 • 2.2. Alle aanbiedingen van de Zoete Inval zijn vrijblijvend en de Zoete Inval behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) prijsstijgingen noodzakelijk is.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 • 3.1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 • 3.2. De Zoete Inval behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • 3.3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft De Zoete Inval het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 

Artikel 4. Levertijd

 • 4.1. De door de Zoete Inval opgegeven levertijden zijn indicatief en binden de Zoete Inval niet. Overschrijding van de leveringstermijn doet in hoofde van de klant geen recht op schadevergoeding (onder welke vorm ook) ontstaan en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
 • 4.2. In geval De Zoete Inval de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van De Zoete Inval op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 • 4.3. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan De Zoete Inval (info@dezoeteinvalhelmond.nl) te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 • 5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 • 5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Zoete Inval zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • 5.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Zoete Inval de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Zoete Inval daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • 5.4. In afwijking van punt 3 zal De Zoete Inval geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Zoete Inval kunnen worden toegerekend. 

 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 • 6.1. In geval van tussentijdse opzegging heeft De Zoete Inval naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 • 6.2. De vorderingen van De Zoete Inval op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Zoete Inval ter kennis gekomen omstandigheden De Zoete Inval goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 6.3. In de hierboven genoemde gevallen is De Zoete Inval bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van De Zoete Inval schadevergoeding te vorderen. 
 • 6.4. De Zoete Inval heeft het recht om bestellingen gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren zonder reden van opgaaf.

 

Artikel 7. Ruilen/beschadegingen/niet/verkeerd geleverd

 • 7. 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen (juiste producten en aantallen. Indien dit niet het geval is, dient de klant uiterlijk binnen de 48 uur na aflevering de Zoete Inval daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Bij gebreke daaraan zal de Zoete inval geen vorderingen meer aanvaarden.
 • 7.2. U mag non-food producten retourneren binnen 14 dagen, mits onbeschadigd en ongeopend. Je betaald zelf de kosten voor het retour zenden van de bestelling. Levensmiddelen kunnen niet retour gestuurd worden, levensmiddelen vallen buiten het herroepingsrecht omdat deze bederfelijk zijn. 

Artikel 8. Breuk bij chocolade  en chips

 • 8.1. Het is niet mogelijk een gebroken reep of chips te retourneren
Facebook Twitter Linkedin Pinterest

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.